Image

Zorgbeleid

Image

Samen met het schoolteam is er een zorgbeleid ontwikkeld waarbij elk kind dat ons is toevertrouwd optimale ontwikkelingskansen krijgt.

Dit zorgbeleid is gebaseerd op het ‘Vademecum zorg van het katholiek basisonderwijs.’

De grote leidraad in het optimaliseren van de zorgwerking is het zorgcontinuüm :

 
Image
Image

Fase 0: wij werken aan een brede basiszorg

 

Deze zorg kun je vergelijken met de zorg van de ouders . Zoals een ouder voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt een leerkracht voor zijn leerlingen. De leerkracht is dan ook de spilfiguur binnen de zorg. Al de zorg en zorgvragen voor het zorgteam vertrekken vanuit de eigen klasleerkracht. Dit zowel op kleuterniveau als in de lagere school.

Dit houdt in dat leerkrachten in hun eigen klas zorgen :

 • voor een rijke leeromgeving met uitdagende prikkels.
 • voor een veilig klasklimaat waar kinderen zich geborgen voelen zodat ze kunnen werken aan hun emotionele en sociale vaardigheden.
 • voor een gestructureerde en duidelijke aanpak met klaseigen afspraken zodat ze preventief kunnen werken om problemen te voorkomen.
 • voor spontane en gerichte observaties en afnames van testen.
 • differentiatie: dit betekent de leerstof aanpassen ( in tijd, hoeveelheid, moeilijkheid) erover wakend dat de leerplandoelen en eindtermen bereikt worden. Zo kan de leerling de leerstof beter verwerken en kan het zijn dat hij minder/meer oefeningen maakt, meer/minder tijd krijgt, langer materiaal mag gebruiken, makkelijke/moeilijke oefeningen maakt, ...
 • remediëren: dit betekent dat de leerkracht de leerstof extra gaat inoefenen of uitleggen eventueel met behulp van materiaal, schema’s of andere hulpmiddelen.
 • verrijking: dit betekent dat ze uitbreiding voorziet voor kinderen met een voorsprong of kinderen die extra geprikkeld moeten worden.
 • aangepaste werkvormen: leerkrachten zorgen voor groepswerk, partnerlezen, coöperatieve werkvormen, hoekenwerk,…
 
Image

Fase 1: wij werken aan verhoogde zorg

 

Wanneer de leerkracht een zorgvraag heeft en een leerling specifieke hulp nodig heeft, verhogen wij de zorg. We overleggen met het zorgteam hoe we hulp kunnen bieden.

De zorg verhogen kan op verschillende manieren.

 • de zorgjuf begeleidt de leerling(en) in de klas tijdens de les, de zorgjuf herhaalt bepaalde leerstof, leert materiaal of schema’s gebruiken, oefent extra in, ...
 • de zorgjuf gaat stapjes terug in de leerstof
 • de zorgjuf loopt voor op de leerstof en oefent al iets in wat in de klas gaat komen, zo pikt de leerling tijdens de les sneller in. Dit valt onder het preventief werken.
 • de zorgjuf voorziet materiaal voor in de klas: een map met uitdagende oefeningen, een map met herhalingsoefeningen, leesboekjes op eigen niveau, …
 • de zorgjuf voert een gesprek i.v.m. het welbevinden van het kind, ruzies of conflicten, leermoeilijkheden, ...
 • de zorgjuf kan de leerkracht ondersteunen door samen te zoeken naar aanpakmogelijkheden voor bepaalde kinderen, een oudergesprek bij te wonen en mee voor te bereiden, observaties mee bekijken, analyseren en stappen uitwerken.

Meer informatie?
 
Image

Fase 2: wij werken aan de uitbreiding van zorg

 

Voor een aantal leerlingen volstaat de aangeboden zorg uit de vorige punten niet, voor hen moeten we de zorg uitbreiden.

Samen zoeken we welke bijkomende ondersteuning en hulp nodig en haalbaar is. We gaan de leerling dan nog intensiever begeleiden binnen de draagkracht van de werking van de klas. Ouders worden van specifieke maatregelen steeds op de hoogte gebracht.

Waaruit kan de uitbreiding van de zorg bestaan?
Aanbieden van STICORDI-maatregelen: dit zijn maatregelen voor kinderen met specifieke leer- en/of ontwikkelingsstoornissen: zeer ernstige lees- en spellingsachterstand (dyslexie), zeer ernstige vorm van opnemen leerstof wiskunde (dyscalculie) , kinderen met dyspraxie, kinderen met ADHD,…

 
Image
 

Fase 3: wij werken aan een overstap naar school op maat of met een individueel aangepast curriculum.

 
 

Heel soms zijn onze zorggrenzen bereikt en behalen we niet het gewenste resultaat. De leerling functioneert niet beter, voelt zich nog steeds niet helemaal goed op school, de ontwikkeling staat stil.

Als de voorgaande zorgfases zijn doorlopen en we echt geen resultaat boeken of het welbevinden van het kind er erg onder lijdt, wordt er een gemotiveerd verslag opgesteld. De opmaak van een verslag houdt geen automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.


Meer informatie?
 
Image