Image

Relationele vorming

Image

Wat verstaan we onder relationele vorming?

Relationele vorming is meer dan het ontwikkelen of aanleren van sociale vaardigheden. Dit wordt niet beperkt tot de gedragingen van onze leerlingen, maar dient ook aandacht te hebben voor de onderliggende dingen die dat gedrag bepalen : de eigen gevoelens, andermans gevoelens, het zelfbeeld en de geldende waarden en normen.

Alhoewel deze domeinen te onderscheiden zijn, zijn ze zeker niet altijd te scheiden en dat is ook niet de bedoeling.

 
Op school werken we met de kinderen op 5 ontwikkeldomeinen :

Image

Hoe pakken we dit aan ?


Voor de realisatie van bovenstaande doelen zijn alle leden van het schoolteam verantwoordelijk.

OP SCHOOLNIVEAU


  • Door het organiseren van allerlei activiteiten én de uitwerking van een jaarthema proberen we klasoverschrijdend een warme sfeer na te streven. Op deze manier leren de kinderen elkaar beter kennen en waarderen.
  • Door een uitgebalanceerde speelplaatswerking werken we proactief aan het voorkomen van negatief gedrag. Hoe beter kinderen zich amuseren, hoe minder conflicten er zijn.
  • We gaan echter conflicten niet uit de weg maar pakken deze aan om herstelgericht te werken. Hiervoor wordt door de zorgwerking en de klastitularis de nodige tijd voorzien.
  • Via observatieformulieren wordt de evolutie van de socio-emotionele ontwikkeling van elk kind in kaart gebracht : sommige attitudes zijn reeds verworven, andere dienen nog gestimuleerd of sterk ontwikkeld te worden.
  • Er is een duidelijk antipestbeleid uitgewerkt.
  • Jaarlijks werken we de vredesweek uit. We stellen dan de negatieve gevolgen van pestgedrag in de kijker én organiseren activiteiten om dit te voorkomen.
 

OP KLASNIVEAU


  • Vanaf de tweede kleuterklas werken we met een methode rond sociale vaardigheden. Maandelijks wordt er een leefhouding in de aandacht gesteld en wordt er concreet rond gewerkt.
  • In de lagere school komt hiervan in het rapport ook een evaluatie : van ‘ik’ langs ‘jij’ naar ‘wij’!

Meer informatie?
Image