Image

Gezondheidsbeleid

Image

Onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans om op een volwaardige en kritische manier in het leven te staan door ze leerinhouden over te brengen. Binnen die leerinhouden is er ook plaats voorzien voor gezondheidsthema’s als lichaamshygiëne, lichaamsbeweging, voeding, veiligheid, mondgezondheid,…

Binnen een gezondheidsbeleid op school is gezondheid een ruim begrip dat vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gedefinieerd als ‘een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden’. Bovendien hebben onderwijs en gezondheid een sterke, positieve, wederzijdse relatie. Een gezonde geest in een gezond lichaam! Maar ‘jongeren, evenwichtige voeding en voldoende beweging’ is niet altijd een evidente combinatie.

Een goed eetpatroon, voldoende bewegen en sporten zijn goede gewoonten die van jongs af moeten aangeleerd worden. Wij, als school hebben een grote impact op het gedrag van kinderen en jongeren. Fitheid en gezonde energie door een goede afwisseling van voeding en beweging zijn uiterst belangrijk.

 
De methodiek van gezondheidsbevordering kan pas slagen wanneer gezondheidseducatie in de klas steun krijgt van een gezondheidsbeleid op schoolniveau en de omgeving.

  • Op schoolniveau wordt aan gezondheidsbeleid gewerkt waarin de aandacht gaat naar de organisatie van de educatie, het opzetten van schoolactiviteiten, de uitbouw van een gezonde omgeving en het maken van afspraken.
  • Op klasniveau staat de gezondheidseducatie centraal. De gezondheidsthema’s komen binnen verschillende lessen aan bod of kunnen in verschillende vormen vakoverschrijdend of via projectwerking worden aangepakt.
  • Een school staat niet op zich. Ze is ingeplant in een fysieke omgeving. De schoolomgeving gaat dus over de verschillende milieus en invloedsferen waarmee de school verbonden is : het thuismilieu, de vrijetijdsbesteding, de media,…

Meer informatie
Image

Op schoolniveau…
wat doet onze school ?


 

Op klasniveau…
wat gebeurt er in de klas ?


De klemtoon ligt op gezondheidseducatie zoals lessen gezonde voeding, EHBO, relationele opvoeding, lessen sociale vaardigheden, huishoudelijke activiteiten,…

De leerkracht heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Meer informatie
Image

In de schoolomgeving…wat gebeurt er ?

Onze school steunt buitenschoolse spel- en sportactiviteiten in onze gemeente door hen communicatiemogelijkheden te bieden. Foldertjes van de gemeentelijke sportdienst en de sportclubs in de gemeente worden meegegeven.
 
Jeugdbewegingen en speelpleinmonitoren komen zich op school tijdens de speeltijd voorstellen en motiveren de kinderen om deel te nemen.
Image