Schoolverandering

Elke schoolverandering, ook in de maand september, moet schriftelijke worden meegedeeld door de ouders aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school ( dit is de school die de leerling zal verlaten ). Om de procedure vlot te laten verlopen, worden de ouders verzocht een formulier in te vullen.

In geval het schoolbestuur van de oorspronkelijke school akkoord gaat met de schoolverandering schrijft de directie de leerling onmiddellijk uit. In de andere school wordt de leerling de eerstvolgende schooldag ingeschreven.

Gaat het schoolbestuur van de oorspronkelijke school niet akkoord met de schoolverandering dan is de nieuwe inschrijving slechts rechtsgeldig zeven kalenderdagen na de schriftelijke mededeling door de ouders aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school. De datum van de poststempel of de datum van overhandiging van de mededeling geldt als bewijs. In de tussenliggende periode blijft de leerling rechtsgeldig ingeschreven in de oorspronkelijke school.

Binnen die periode kan de directie van de oorspronkelijke school de onderwijsinspectie verzoeken de ouders te adviseren met betrekking tot de schoolverandering. De directie motiveert zijn aanvraag en zendt een kopie van de ' mededeling van schoolverandering ' naar zijn inspecteur. Het advies van de inspectie is niet bindend voor de ouders.