Afwezigheden

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt.

Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

Lees meer: Afwezigheden

Getuigschrift basisonderwijs

Het schoolbestuur kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.

Lees meer: Getuigschrift basisonderwijs

Omgaan met leerling-gegevens

De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Lees meer: Omgaan met leerling-gegevens

Onderwijs aan huis

Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs en een vijfjarige kleuter heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:

Lees meer: Onderwijs aan huis

Schoolverandering

Elke schoolverandering, ook in de maand september, moet schriftelijke worden meegedeeld door de ouders aan het schoolbestuur van de oorspronkelijke school ( dit is de school die de leerling zal verlaten ). Om de procedure vlot te laten verlopen, worden de ouders verzocht een formulier in te vullen.

Lees meer: Schoolverandering