Wie is wie ?

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap CEL. De twee andere scholen die daartoe behoren zijn :

  1. Vrije basisschool Sint-Jozef, Bosdreef 2 A, 9080 Lochristi
  2. Vrije basisschool Sint-Elooischool, Sint-Elooistraat 58, 9080 Zeveneken.

Coördinerend directeur : dhr. Derry Jacob

 

Schoolbestuur

V.Z.W. Katholieke School te Wachtebeke

Dorp 35

9185 Wachtebeke

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

Voorzitter :

Dhr. Jacqui De Letter, Cornilstraat 32  9185  Wachtebeke, 09/345.64.11

Leden :

Dhr. Chris Scheire

Mevr. Kristien Vandevoorde

Mevr. Maria Buysse

De klassenraad

De klassenraad bestaat uit leerkrachten die onder begeleiding van de directeur de verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan de betrokken leerlingen.

Na 20 juni en voor het einde van het schooljaar beslist de klassenraad over de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs per individuele leerling op grond van alle documenten in het leerlingendossier. De beraadslaging van de klassenraad wordt schriftelijk vastgelegd en op school bewaard.

 

Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

De raad wordt om de vier jaar opnieuw paritair samengesteld en de participanten voor personeel en ouders worden na kandidatuurstelling verkozen. Samen met de gedelegeerden van het schoolbestuur worden dan de kandidaten van de lokale gemeenschap geconsolideerd.

 

De huidige samenstelling (2013-2017) is als volgt :

Personeel :

                       Mevr. De Keyser Katleen, voorzitster, Langelede 145  9185  Wachtebeke, 09/228.99.30

                        Mevr. Arbyn Leentje

                        Mevr. Van Hese Annelies

 

 

Ouders :

Mevr.  Slabbaert Katrien

Mevr.  Verschueren Melissa

Mevr.  Haeck Karolien

 

Lokale gemeenschap :

Mevr. Bea Herman

Mevr. Caroline De Visscher

Mevr. Caroline Swartelé

 

De ouders die in de schoolraad zetelen, zitten daar om alle ouders te vertegenwoordigen. Indien er dus zaken zijn waarover u overleg wenst in deze raad, aarzel dan niet om contact met hen op te nemen.

 

Beroepscommissie basisonderwijs

Ouders kunnen bij de voorzitter van deze commissie schriftelijk beroep aantekenen bij een

definitieve uitsluiting van hun kind op school of bij een niet-akkoord met genomen beslissingen op het einde van het schooljaar door de klassenraad.

Dit beroep dient te worden gericht aan :

 

Diocesaan Bureau voor het Katholiek Onderwijs

Marialand 31

9000 GENT