Individuele begeleiding

Engagement in verband met deelname aan alle vormen van individuele begeleiding.

 

Engagement SCHOOL :

 • De school streeft in haar onderwijs en opvoeding naar differentiatie en individualisatie.

 • Er worden initiatieven genomen rond doelstellingen, werkwijzen, oefenreeksen, tempo, verwachtingspatronen, evaluatie, rapportering, huistaken,... Dit gebeurt op velerlei wijze : hoekenwerk, contract, keuzeactiviteiten, groepswerk, aangepaste toetsen,...

 • De klastitularis biedt de leerbedreigde kinderen in de klas optimale ontplooiingskansen aan.

 • Als een kind hiermee nog niet voldoende kan opgevangen worden, kan individuele hulp of hulp in kleine groepjes door de zorgleerkracht gebeuren. De leerkracht vult daartoe een aanmeldingsblad voor de zorgleerkracht in.

 • De zorgleerkracht coördineert het ganse zorggebeuren : opmaken handelingsplan, samenstellen zorgdossier, maken van afspraken en plannen van overlegmomenten, individuele en/of groepsbegeleiding,...

 • Samen met het klasrapport (lager) en voor elke vakantieperiode (kleuter) wordt het zorgdossier via het kind aan de ouders bezorgd.

 • De klastitularis en de zorgleerkracht zijn, in de mate van het mogelijke, aanwezig tijdens de bespreking met de ouders en/of externe begeleiding van een kind.

 • Voor kinderen waarbij, door een officiële instantie, een leerstoornis is vastgesteld, kunnen er Sticordi-maatregelen in een begeleidingsplan worden opgemaakt. Indien dit zo is wordt het door de leerkracht in de mate van het mogelijke opgevolgd.

 • De school voorziet (eventueel) een aangepaste ruimte voor externe begeleiding van een kind.

 • De school brengt de ouders bij vermoedelijke leerproblemen tijdig op de hoogte.

 • De school doet, indien nodig, vrijblijvende aanbevelingen naar het soort externe begeleiding.

Engagement OUDERS

 

 • De ouders nemen bij zorgvragen rond hun kind rechtstreeks contact op met de school.

 • De ouders zien het zorgdossier in en ondertekenen het telkens dit van school met het kind wordt meegegeven naar huis.

 • De ouder(s) is/zijn, op uitnodiging, aanwezig tijdens de bespreking van hun kind door het zorgteam.

 • De ouders verklaren zich akkoord met de voorgestelde Sticordi-maatregelen en ondertekenen het door de school opgemaakt handelingsplan.

 • De ouders brengen de school tijdig op de hoogte van relevante informatie verstrekt door externe begeleiding van hun kind.

 • De ouders appreciëren de door de school geleverde zorginspanningen.