Dubbelen of overslaan

Indien op het einde van het schooljaar een leerling de basisleerstof onvoldoende beheerst, kan na overleg tussen directie, klassenraad en een deskundige van het CLB voorgesteld worden, het leerjaar over te doen. Hierbij staat het belang van het kind voorop.

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. Het belang en het welzijn van de leerling zijn gediend met het opvolgen van dit advies.

Ook als het kind de mogelijkheden heeft om een leerjaar over te slaan, worden de ouders tijdig op de hoogte gebracht. Er is dan een gezamenlijk overleg tussen directie, klassenraad, CLB en ouders. Het belang van het kind staat ook hier voorop.

.