Contacten ouders - school

Dit onderdeel behelst zowel het engagement van de SCHOOL alsook van de OUDERS

Engagement SCHOOL :

 • In de loop van september is er per klas een informatieavond gepland. Daar zal de leerkracht u informeren over het leven in de klas, de klasafspraken, de leerstof,... U kan dan ook met al uw vragen terecht bij de leerkracht. Deze informatieavond gaat om 19 u 30 in de klas van uw kind door.
 • Vanaf het derde leerjaar gaat er een individueel oudercontact door, midden januari, na de eerste trimester.
 • Voor de ouders van de kinderen uit de andere klassen vindt er al een individueel oudercontact plaats tijdens de derde week van november. Sommige ouders worden, indien nodig, nogmaals apart gecontacteerd voor een contact midden januari.
 • Voor alle ouders van groep 1 t.e.m. het zesde leerjaar is ook op het einde van het schooljaar een individueel oudercontact voorzien.
 • De ouders krijgen hiertoe een schriftelijke uitnodiging waarop zij een gewenst tijdstip kunnen aanduiden. De klastitularis maakt op basis van dit een volglijst op en deelt tijdig mee wanneer het oudercontact plaats vindt.
 • Voor de ouders van de kinderen uit het eerste leerjaar vindt er al een individueel oudercontact plaats tijdens de derde week van november. Sommige ouders worden, indien nodig, nogmaals apart gecontacteerd voor een contact midden januari.
 • Indien één van de betrokken partijen (school, ouders, externe hulpverleners) het nodig vinden dat door het CLB een test wordt afgenomen, dan worden de ouders daarvan schriftelijk of mondeling tijdig op de hoogte gebracht. Nadien worden alle betrokken partijen schriftelijk op de hoogte gebracht van een datum voor gezamenlijke bespreking van het testresultaat en het eventuele handelingsplan.
 • Bij het evalueren (tussentijdse of eindevaluatie) van de vorderingen van een kind door externe hulpverleners (revalidatiecentra, GON-begeleiding, logopedisten, kinesisten,...) worden de ouders tijdig mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht van dit infomoment.
 • Aangezien we een laagdrempelige school willen zijn, vinden er veelvuldig informele contacten tussen de school en de ouders plaats.
 • Indien de ouders vragende partij zijn voor een formeel onderhoud met de klasleerkracht, maken zij best vooraf een afspraak.
 • Indien nodig kan de school ouders tijdig schriftelijk of mondeling uitnodigen voor een oudercontact. Indien hier geen gehoor wordt aan gegeven, zal de school de ouders persoonlijk of telefonisch aanspreken.

Engagement OUDERS :

 • Van de ouders wordt verwacht dat ze minstens een aantal keer naar het oudercontact komen.
 • Bij het evalueren (tussentijdse of eindevaluatie) van de vorderingen van een kind door externe hulpverleners (revalidatiecentra, GON-begeleiding, logopedisten, kinesisten,...) wordt verwacht dat de ouder(s) van het kind aanwezig is/zijn.
 • Ook bij de bespreking van de testresultaten door CLB, revalidatiecentra,... wordt de aanwezigheid, na uitnodiging door de school, van de ouder(s) verwacht.
 • Op een individuele vraag naar een formeel oudercontact wordt een positief antwoord geapprecieerd.