Agenda

De schoolagenda is het contactmiddel tussen school en ouders.

Lees meer: Agenda

Contacten ouders - school

Dit onderdeel behelst zowel het engagement van de SCHOOL alsook van de OUDERS

Lees meer: Contacten ouders - school

Gezondheid en hygiëne

Doordat kinderen in allerlei verbanden regelmatig met andere kinderen in aanraking komen, bestaat er blijvend een reële kans dat zij vroeg of laat eens met hoofdluis worden geconfronteerd.

Medicatie.

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter of de ouder(s) dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Formulieren hiervoor zijn op het secretariaat verkrijgbaar.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

Lees meer: Gezondheid en hygiëne

Rapporten

Per semester krijgen de leerlingen drie tot vier rapporten

Lees meer: Rapporten

Rijen

Wij respecteren een welbepaalde volgorde bij het verlaten van de school.

Lees meer: Rijen

Samenstelling groepen

De indeling in klassen en de samenstelling van de leerlingengroepen vallen onder advies van de directie.

Lees meer: Samenstelling groepen

Schooluitstappen

Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.

Lees meer: Schooluitstappen

Sponsoring en reclame

Op onze school wordt reclame en sponsoring door derden niet toegelaten. Enkel voor het lentefeest mogen er prijzen aan school worden geschonken.

Lees meer: Sponsoring en reclame

Welzijn en preventie

Het schoolbestuur en de directie verklaren een actief welzijnsbeleid te willen voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.

Lees meer: Welzijn en preventie

Snoep en traktaties

Op school wordt er niet gesnoept. Ook kauwgom is verboden.

Dat heeft ook zijn consequenties voor de traktaties bij verjaardagen. Houd het alstublieft eenvoudig en houd het gezond.

Lees meer: Snoep en traktaties

Toegang tot klaslokalen

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijk toestemming van de directie.

Lees meer: Toegang tot klaslokalen

Verzekering

De kinderen zijn verzekerd, gedurende het toezicht van de leerkrachten of andere toezichters, voor hun fouten die ze doen aan anderen ( derden ), te wijten aan een onvoorzichtigheid of hun nalatigheid.

Lees meer: Verzekering

Dubbelen of overslaan

Indien op het einde van het schooljaar een leerling de basisleerstof onvoldoende beheerst, kan na overleg tussen directie, klassenraad en een deskundige van het CLB voorgesteld worden, het leerjaar over te doen. Hierbij staat het belang van het kind voorop.

Lees meer: Dubbelen of overslaan