Aanwezigheden

Wat betreft aanwezigheden  gaan zowel de school als de ouders een angagement aan...

Engagement SCHOOL :

 • uurregeling :
  • 's voormiddags : van 8.30 uur tot 11.40 uur
  • 's namiddags : dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 uur tot 15.15 uur ; maandag van 13.00 uur tot 15.40 uur.

 • De speeltijden zijn voorzien van 10 u 10  tot 10 u 25 inde voormiddag en van 14 u 15 tot 14 u 25 in de namiddag.

 • De bel gaat 3 minuten voor de aanvang van de lessen. De rijen worden dus gevormd om 8.27 uur en 12.57 uur. Kinderen mogen op de speelplaats 15 min. voor de aanvang van de lessen, 's morgens vanaf 8.15 uur en 's middags vanaf 12.45 uur.

 • Het wettigen van een afwezigheid : zie wettelijke verplichtingen, deel afwezigheden.

 • Kinderen mogen om geen enkele reden tijdens de schooldag de school verlaten. Ook kinderen die 's middags op school blijven eten mogen om geen enkele reden de speelplaats verlaten.

 • Kinderen moeten in de derde kleuterklas minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in de klas. Dat is een voorwaarde om het volgend jaar te starten in het eerste leerjaar.

 • Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school. Dat aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.

  • < 3 jaar op 31/12: 100 halve dagen op school
  • 3 jaar op 31/12: 150 halve dagen op school
  • 4 jaar op 31/12: 185 halve dagen op school
  • 5 jaar op 31/12: 250 halve dagen op school
  • 6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig

 • Het aantal 'halve dagen op school' is echte aanwezigheid: ziektedagen en dergelijke tellen niet mee als 'aanwezig op school'.

 • Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende aanwezig zijn of meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn (leerplichtige kinderen), kunnen volgend jaar het recht op hun schooltoelage verliezen. Als een kind twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (leerplichtige kinderen) of onvoldoende aanwezig (kleuters) is, verliest het de toelage voor het tweede jaar.

 • Bij het niet schriftelijk verwittigen van de school van de afwezigheid van een leerplichtige leerling, krijgen de ouders een afwezigheidformulier aangeboden.

 • Er mag voor een leerplichtige leerling slechts vier maal per jaar een verklaring, ondertekend en gedateerd door de ouders worden ingediend. Indien dit aantal bereikt is, worden de ouders hiervan schriftelijk door het formulier'melding afwezigheid wegens ziekte van meer dan 4 periodes' op de hoogte gebracht.

 • De school verwacht de kinderen, ook de kleuters, tijdig op school. Ouders van laatkomers kunnen persoonlijk aangesproken worden.

 • De ouders van kleuters die veelvuldig afwezig zijn, worden door de school persoonlijk aangesproken en aangemaand om de kleuter op regelmatiger basis school te laten lopen.

 • In functie van de kleuterparticipatie kan er bij de afwezige kleuter door de school een huisbezoek doorgaan.

 • Bij problematische afwezigheden wordt het CLB ingeschakeld.

Engagement OUDERS :

 • Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op school is zodat de leerkracht de geplande activiteiten degelijk kan organiseren. Ouders vergezellen hun kind tot aan de klas bij gebeurlijk te laat komen en sluiten, omwille van veiligheidsredenen, de schoolpoort.

 • De ouders zorgen ervoor dat hun kind op regelmatige basis naar school komt.

 • De ouders houden zich aan de wettelijke verplichtingen wat betreft de afwezigheden van hun kind.

 • Bij afwezigheid van het kind wordt de school tijdig mondeling of schriftelijk gecontacteerd.

 • Het door de school aangeboden afwezigheidformulier of het formulier 'melding afwezigheid wegens ziekte van meer dan 4 periodes' wordt ingevuld en ondertekend aan de school terug bezorgd.