Inschrijvingsprocedure

We verwelkomen graag ook jouw zoontje of dochtertje op onze school.

 

De school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar.

 

Er is jaarlijks een openklasdag in de kleuterschool op de derde zaterdag van maart, telkens van 10 u tot 12 u.

Uiteraard geven we ook graag informatie over de opvoeding en het onderwijs op onze school op een ander moment.

Om daarvoor de nodige tijd te kunnen voorzien maakt u best een afspraak met de directie.

 

Procedure (duurt ongeveer een uurtje) :

 

  • rondgang door de school
  • bezoek aan de klas van uw zoontje of dochtertje
  • overlopen van het schoolreglement/onthaalbrochure
  • invullen en ondertekenen van de nodige documenten

 

 

Kosten :

 

Uw kind inschrijven op onze school is volledig kosteloos.

 

Documenten :

 

We hebben enkel de SIS-kaart van uw kind nodig.
Voor ouders die in Nederland wonen : uw kind kan op school vanaf de leeftijd van 2,5 jaar bij ons terecht, we hebben bij inschrijving een geboortebewijs nodig.

 

Tijdstip van inschrijving :

 

U kan uw kind inschrijven voor de leeftijd van 2,5 jaar maar het mag pas op school aanwezig zijn als het effectief 2,5 jaar is geworden. (zie instapdata)

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool, dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

 

Katholiek onderwijs :

 

U schrijft uw kind in een katholieke school in, als ouder kiest u hier bewust voor.

U hoeft echter zelf niet katholiek van opvatting te zijn ! Ook uw kind hoeft niet gedoopt te zijn, het is wel verplicht alle godsdienstige momenten mee te volgen.

 

Zindelijkheid :

 

U zorgt er best voor dat uw kind zindelijk is voor het naar school komt.

Het is echter geen probleem als dit nog niet 100% het geval is, als school zijn we hierop voorzien. Het is wel belangrijk dat de zindelijkheidstraining die op school wordt opgestart, thuis wordt verder gezet !

 

Aanwezigheid :

 

Indien uw kind al 2,5 jaar is geworden en al is ingeschreven maar nog niet schoolrijp is, kunt u uw zoontje of dochtertje nog even thuis houden. Het is echter heel belangrijk dat het zo vlug mogelijk naar school komt omdat er in de kleuterschool heel wat doelstellingen nagestreefd worden !

Uw kind hoeft niet onmiddellijk hele dagen naar school te komen, het kan starten met halve dagen (enkel voormiddag) aanwezigheid.

 

Uw school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven : alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaand schooljaar.

Onze school moet haar capaciteit vastleggen : kleuterschool : 100 kleuters, lagere school : 200. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via elektronische drager binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur.

Weigeren van leerlingen :

 

  1. Het schoolbestuur weigert de inschrijving van betrokken leerlingen die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werden uitgesloten in de school.
  2. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft, en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken.

Bij het onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met :

-          de verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;

-          De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebied, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;

-          Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;

-          De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs;

-          Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de opschortende voorwaarden van voldoende draagkracht niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren.

  1. Het schoolbestuur heeft ook volgende zaken besloten :

Om de kleinschaligheid van de school en de verbondenheid met de parochie te bewaken, wordt er bij inschrijving voorrang gegeven aan :

-          broers en zussen van al op school ingeschreven leerlingen;

-          kinderen uit het, met andere scholen afgesproken, rekruteringsgebied;

Op basis van de voorgaande besluiten, kan het schoolbestuur de inschrijving van een kind weigeren.

De beslissing tot weigering wordt binnen vier kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Ouders kunnen alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, t.a.v Sara De Meerleer, H. Consciencegebouw 4 A 10 Koning Albert-II laan 115 te 1210 Brussel (02/553.92.12)

  1. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar.

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1°        het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2°        toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.

            In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.

            Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.

            De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.

Screening niveau onderwijstaal :

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.